•  

  Aktualności

 • Relacje z ostatnich imprez

   Polska Wieś Europejska – Dzień Europejski w Gozdnicy – 15 lecie referendum akcesyjnego PL do UE

  Podsumowanie projektu Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce – Polska Wieś Europejska. Obchody 15-lecia referendum o przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej

  Święto Warty – Świniary 2018

 • 19 maja br. w Ząbkach przy ulicy Piłsudskiego 180 odbyło się Zebranie Konwentu „Towarzystwa Inicjatyw Społecznych „ Nowy Świat”. Spotkanie miało na celu przedstawienie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego za 2017 r.

  W spotkaniu uczestniczyli również goście z zewnątrz, których wystąpienia skupiały się wokół tematu: „Budżet Unii Europejskiej na lata 2021-2027 – perspektywy dla Polski”.

  Prezentacja ZMW

  Prezentacja projektu „Polska Wieś Europejska”

   

     

     

    

   

 • Turniej sołectw z trzech nadwarciańskich województw, występy artystów i stoiska promocyjne nadwarciańskich gmin to tylko kilka z licznych atrakcji Święta Warty, który odbyło się sobotę, 22 lipca w Skwierzynie. Organizatorem imprezy jest Towarzystwo Inicjatyw Społecznych „Nowy Świat” z Sekretarzem, Dyrektorem Generalnym Janem Klemt na czele.

   

  Organizowana od kilku lat impreza promuje miejscowości położone nad Wartą, ich walory turystyczne, rekreacyjne i gospodarcze. W tym roku zorganizowana została ze szczególnym rozmachem. Uczestnicy nie narzekali na nudę. Zawody wędkarskie, pokazy ratownictwa na lądzie i wodzie, gala rycerska, otwarte zawody kajakarskie, zawody siłaczy oraz turniej Powiatów i Gmin Nadwarciańskich – to tylko kilka z licznych atrakcji plenerowej zabawy.

  Podczas święta Warty odbyła się także akcja charytatywna Wiosłowanie dla Ani Wojtas pod patronatem Honorowym Mistrza Olimpijskiego Tomasza Kucharskiego.

   

  Na scenie zaprezentowały się zespoły muzyczne, Studio Tańca Remix oraz kabaret UTW. Wręczono nagrody za udział w turniejach i konkursach, nie zabrakło także atrakcji dla dzieci. Gwiazdą wieczoru był Adam Asanov i przyjaciele, na zakończenie imprezy odbyła się zabawa taneczna. 

 • XVII edycja konkursu SPOSÓB NA SUKCES

                  W dniu 4 lipca 2017 roku w Pałacu Belweder w Warszawie odbyła się uroczystość finałowa XVII edycji ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces”. Podczas uroczystości nagrodzonych zostało czternastu laureatów i dwa przedsięwzięcia otrzymały wyróżnienie.

                  Finaliści konkursu zostali uhonorowani listami gratulacyjnymi od Honorowego Patrona konkursu, Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy. Nagrody rzeczowe od Honorowego Patrona Gali Finałowej, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Krzysztofa Jurgiela wręczył Sekretarz Stanu w MRiRW Pan Jacek Bogucki. W swoim wystąpieniu podkreślił, że konkurs pokazuje pozytywne przykłady poszukiwania nowych możliwości i nowych źródeł dochodów na wiejskich obszarach. Pokazuje, że nie tylko środki unijne, ale przede wszystkim własna pomysłowość i zaangażowanie pozwalają zmieniać rzeczywistość.

                  „Sposób na sukces” to konkurs na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość i nowe miejsca pracy na terenach wiejskich. Ideą konkursu jest wspieranie ciekawych przedsięwzięć gospodarczych, których uruchomienie generuje nowe miejsca pracy na wsi poza rolnictwem, przyczyniając się do ograniczenia bezrobocia i aktywizacji lokalnych społeczności.

                  Rada Programowa konkursu przyznała nagrody w kategoriach: indywidualnej, rodzinnej, zespołowej oraz inicjatyw na rzecz rozwoju społeczności lokalnych.

                  Konkurs organizowany jest  przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. Jednym z współorganizatorów konkursu jest Towarzystwo Inicjatyw Społecznych „Nowy Świat”, które podczas gali reprezentowali: Profesor Roman Sobiecki, członek Rady Programowej konkursu oraz Pan Janusz Dąbrowski, dyrektor Praskiej Giełdy Spożywczej.

   

   

 • ZAPROSZENIE

   

  Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy,

   

  zgodnie z decyzją Zarządu Krajowego Towarzystwa Inicjatyw Społecznych „Nowy Świat” mam zaszczyt zaprosić na Zjazd Krajowy Towarzystwa w dniu 27 maja 2017 r. na godz. 10:00, który odbędzie się w Muzeum Historii Ruchu Ludowego, Aleja Wilanowska 204, 02-730 Warszawa.

  W załączeniu przesyłam program Zjazdu. Jednocześnie w imieniu Dyrekcji Historii Ruchu Ludowego proszę w miarę możliwości o wzięcie z sobą kopii dokumentów historycznych, związanych z działalnością w Związku Młodzieży Wiejskiej, które zostaną wykorzystane w opracowywanej publikacji.

   

   

  PORZĄDEK OBRAD

  VII ZJAZDU

  TOWARZYSTWA INICJATYW SPOŁECZNYCH

  „NOWY ŚWIAT”

  w dniu 27 maja 2017 r.

   

  „Wyzwania społeczne i gospodarcze stojące przed Polską do 2020 roku”

   

  Otwarcie Zjazdu – 10:00 (I termin)

                              – 10:30 (II termin)

   

  1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad, wystąpienie Przewodniczącego – kol. Zenona Daniłowskiego
  2. Podjęcie uchwały ws. Regulamin Obrad i Wyboru Władz
  3. Wybór Przewodniczącego Zjazdu, Sekretarza oraz Komisji Zjazdowych: mandatowo-skrutacyjnej, uchwał i wniosków, wyborczej
  4. Prezentacja sprawozdania z działalności TIS „Nowy Świat” w kadencji 2015-2017 – kol. Jan Klemt
  5. Przedstawienie przez Krajową Komisję Rewizyjną sprawozdania z działalności w latach 2015-2017 i przedstawienie wniosku o  udzielenie absolutorium ustępującym władzom Towarzystwa – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
  6. Stwierdzenie ważności Zjazdu przez komisję mandatowo-skrutacyjną
  7. Podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdań z pkt. 4 i 5
  8. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium ustępującemu Konwentowi oraz Krajowej Komisji Rewizyjnej
  9. Podjęcie uchwały o liczbie członków Konwentu i Krajowej Komisji Rewizyjnej
  10. Wybór nowego Konwentu i Krajowej Komisji Rewizyjnej TIS „Nowy Świat”
   • Zgłaszanie kandydatów na członków Konwentu i Krajowej Komisji Rewizyjnej
   • Głosowanie nad wyborem nowych członków Konwentu i Krajowej Komisji Rewizyjnej
  11. Dyskusja programowa
  12. Podjęcie uchwały programowej Towarzystwa
  13. Ogłoszenie wyników wyborów na członków Konwentu i Krajowej Komisji Rewizyjnej

   

  Przerwa kawowa – 12:30 – 13:00 (I posiedzenie Konwentu: wybór Przewodniczącego Towarzystwa, wybór Zarządu, uchwalenie rocznego planu działalności Towarzystwa, omówienie innych spraw zgłoszonych przez członków Konwentu)

   

  Uroczyste otwarcie Zjazdu – 13:15

  1. Rozpoczęcie Zjazdu TIS „Nowy Świat”
   • Odśpiewanie hymnu ZMW
  2. Przywitanie zaproszonych gości i delegatów – kol. Zenon Daniłowski
  3. Gala Nagrody Towarzystwa Inicjatyw Społecznych „Nowy Świat” – Złoty Laur „Nowego Światu” – kol. Jan Klemt
  4. Wystąpienia zaproszonych gości i delegatów
  5. Wystąpienie podsumowujące nowo wybranego Przewodniczącego Towarzystwa
  6. Zamknięcie Zjazdu Towarzystwa

  Spotkanie koleżeńskie – 15:30

   

   

   

      Sekretarz, Dyrektor Generalny                                                                            Przewodniczący

  Towarzystwa Inicjatyw Społecznych                                                           Towarzystwa Inicjatyw Społecznych       

                  „Nowy Świat”                                                                                                „Nowy Świat”

   

                   Jan Klemt                                                                                                 Zenon Daniłowski

   

 • KONWENT TOWARZYSTWA INICJATYW SPOŁECZNYCH „NOWY ŚWIAT”  W 35. ROCZNICĘ ODRODZENIA ZMW

   

  Trzydziesta piąta rocznica odrodzenia Związku Młodzieży Wiejskiej była okazją do wyboru terminu i tematu posiedzenia konwentu Towarzystwa Inicjatyw Społecznych „Nowy Świat”, który 3 grudnia 2016 roku odbył się w siedzibie Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie.

   

  Członkowie konwentu – na czele z przewodniczącym TIS „Nowy Świat” Zenonem Daniłowskim – podsumowali działania klubów i oddziałów Towarzystwa w 2016 roku. Podjęto uchwały dotyczące przeprowadzenia kampanii sprawozdawczo-wyborczej w pierwszym kwartale 2017 roku, która poprzedzi VII Krajowy Zjazd Towarzystwa w maju 2017 roku.

   

  Przywołaniu wspomnień sprzed 35 lat – kiedy to na terenie całego kraju reaktywowano liczne koła ZMW i ZMW „Wici” – poświęcone było wystąpienie kolegi Leszka Leśniaka, który był jednym z członków-założycieli odradzającego się Związku Młodzieży Wiejskiej, a następnie przez kilka lat  jego przewodniczącym.

   

  Odrodzenie działalności ZMW, a także ZMW „Wici” – nawiązującego do przedwojennej tradycji tej organizacji – nastąpiło w 1980 roku. Było ono konsekwencją społecznego buntu polskiego sierpnia 1980 roku i jego kontynuacją na polskiej wsi. Stanowiło także odruch sprzeciwu wobec marginalizacji spraw młodzieży wiejskiej i problemów wsi w okresie poprzedzającym rewolucję „Solidarności”. Była to również odpowiedź na podjętą kilka lat wcześniej decyzję ówczesnych władz, mocą której Związek Młodzieży Wiejskiej został przymusowo włączony do jednolitej struktury organizacji młodzieżowych – do Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej.

   

  Leszek Leśniak podzielił się wspomnieniami z historii ZMW, m.in. z okresu grudnia 1981 roku, jak i z czasu dramatycznych dla organizacji początków stanu wojennego. Wspomnienia wywołały ożywioną dyskusję – szczególnie w gronie tych spośród zebranych, którzy byli świadkami i czynnymi uczestnikami przywoływanych wydarzeń.

   

  Ostatnim punktem posiedzenia konwentu TIS „Nowy Świat” było wystąpienie  obecnego przewodniczącego ZMW Dariusza Suszyńskiego. Aktualnie Związek Młodzieży Wiejskiej „Wici” nawiązuje do tradycji i ideologii ruchu ludowego oraz do etyki chrześcijańskiej. Nie chce być młodzieżówką żadnej partii, lecz programowo, politycznie i organizacyjnie samodzielnym związkiem młodego pokolenia wsi.

 • Zaproszenie – Konwent 03.12.2016 r.

   

  Szanowna(y)Koleżanko, Kolego,

   

  W imieniu Zarządu Towarzystwa Inicjatyw Społecznych „Nowy Świat”, serdecznie zapraszamy na posiedzenie Konwentu, które odbędzie się w dniu 03.12.2016 r. (godz. 11:00) w Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego mieszczącego się w Warszawie przy Al. Wilanowskiej 204.

   

  W programie m. in.:

   

  – sprawy organizacyjno-statutowe (w tym sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 2016 r.),

  – omówienie spraw dotyczących najbliższego Zjazdu Krajowego członków TIS „Nowy Świat”,

  – wystąpienie gościa specjalnego – kol. Leszka Leśniaka nt. „Wspomnień o powstaniu ZMW”,

  – dyskusja o aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej w kraju.

   

   

  Z wyrazami szacunku,

   

  Zenon Daniłowski

  Przewodniczący

  TIS „Nowy Świat”

   

  Jan Klemt

  Sekretarz, Dyrektor Generalny
  TIS „Nowy Świat”

   

   

   

 • Święto Warty 2016

  „Święto Warty”– to mająca kilkuletnią historię, inicjatywa mieszkańców Sołectwa Murzynowo, której celem jest promocja trzeciej pod względem długości rzeki w Polsce, przepływającej przez województwo lubuskie. Święto Warty promuje walory przyrodnicze oraz propaguje dorobek kulinarny województwa lubuskiego. Impreza ma na celu ukazanie dzieciom i młodzieży zdrowego, aktywnego trybu życia. Wpisana jest w naturalny krajobraz przy rzece Warcie, co sprzyja rozpowszechnianiu zachowań ekologicznych. Głównymi organizatorami są: Towarzystwo Inicjatyw Społecznych „Nowy Świat” oraz Związek Młodzieży Wiejskiej Województwa Lubuskiego.

   

   

   

   

   

  „Święto Warty” rozpoczęło się w sobotni poranek, 30 lipca w Domu nad rzeką w Skwierzynie, zawodami wędkarskimi zorganizowanymi przez Koło Wędkarskie nr 1 w Murzynowie. Następnie drużyny reprezentujące gminy i powiaty nadwarciańskie stanęły w szranki w różnych konkurencjach sportowych i nie tylko. Odbyły się zawody kajakarskie, zawody siłaczy, turniej zasadniczy, turniej kulinarny oraz turniej na najlepiej zorganizowane stoisko promocyjne gmin oraz powiatów.

   

   

  Reprezentanci Powiatu Szamotulskiego zdobyli pierwsze miejsce w klasyfikacji ogólnej „Święta Warty” – Skwierzyna 2016, zdobywając Puchar Marszałka Województwa Lubuskiego. Drugie miejsce zajęła Gmina Przytoczna a trzecie Miasto Gorzów Wielkopolski.

   

   

  Kolejną wielką atrakcją była prezentacja oraz produktów regionalnych przygotowanych przez Zagrodę Edukacyjną ”Dereniówka”, prowadzoną przez Radną Sejmiku Lubuskiego Grażynę Dereń.

   

  Jednocześnie miała miejsce debata gospodarcza „Warta – szansa czy zagrożenie?” podczas której gościliśmy sekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej – Jerzego Maternę, posłów, senatorów, samorządowców. Gospodarzem debaty był Sekretarz, Dyrektor Generalny TIS „Nowy Świat”  – Jan Klemt.

   

  Punktem kulminacyjnym imprezy był występ Tomasza Karolaka z zespołem Pączki w tłuszczu. Zaprezentowali najbardziej znane utwory z serialu „39 i pół” oraz „Rodzinka.pl. Rozdali setki autografów i zostali do następnego dnia.