•  

  STATUT

  TOWARZYSTWA INICJATYW SPOŁECZNYCH

  „NOWY ŚWIAT”

 • SPIS TREŚCI

   

  Rozdział I. Postanowienia ogólne.

  Rozdział II. Cele i formy działania.

  Rozdział III. Członkowie, ich prawa i obowiązki.

  Rozdział IV. Władze Naczelne Towarzystwa

                          Zjazd Towarzystwa

                          Konwent

                          Zarząd Towarzystwa

                          Krajowa Komisja Rewizyjna.

  Rozdział V. Oddziały Regionalne Towarzystwa.

  Rozdział VI. Majątek i fundusze Towarzystwa.

  Rozdział VII. Zasady dokonywania zmian Statutu i rozwiązywania Towarzystwa.

   

  Rozdział I.

  Postanowienia ogólne

  • 1
  1. Towarzystwo Inicjatyw Społecznych „Nowy Świat” zwane dalej Towarzystwem jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiadającym osobowość prawną.
  2. Towarzystwo działa w oparciu o przepisy ustawy o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Dz.U. nr 20, poz.104 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz.873).
  3. Towarzystwo powołuje się na czas nieokreślony.
  4. Terenem działania Towarzystwa jest Rzeczpospolita Polska, a siedzibą Warszawa.
  5. Towarzystwo ma prawo używania pieczęci i odznak z napisem „Towarzystwo Inicjatyw Społecznych NOWY ŚWIAT”.
  6. Towarzystwo może powołać Komisje i Fundusze na zasadach określonych w statucie.
  7. Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Może też zatrudniać pracowników i zawierać umowy cywilnoprawne.
  8. Towarzystwo może być członkiem stowarzyszeń i międzynarodowych organizacji.
  9. Nazwa Towarzystwa jest prawnie zastrzeżona.

  Rozdział II.

  Cele i formy działania

  • 2
  1. Celem Towarzystwa jest podejmowanie i wspieranie inicjatyw społecznych, a w szczególności:
  1. a) działanie na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego i nowoczesnych instytucji państwa;
  2. b) wspieranie działań na rzecz zniwelowania różnic w dostępie do dóbr cywilizacji między krajami Unii Europejskiej, regionami i środowiskami;
  3. c) wspieranie młodzieży wiejskiej w realizacji programów na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych i zawodowych oraz uczestnictwa w integracji europejskiej;
  4. d) integracja środowiska działającego na rzecz rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich oraz upowszechnianie uczestnictwa w życiu publicznym;
  5. e) wspomaganie rozwoju gospodarczego i rozwoju przedsiębiorczości na terenie kraju;
  6. f) podejmowanie działań na rzecz wyrównywania szans młodzieży z różnych środowisk;
  7. g) ułatwianie startu zawodowego młodzieży wiejskiej;
  8. h) działanie w kierunku ograniczania i przeciwdziałania bezrobociu oraz tworzenia nowych miejsc pracy;
  9. i) pomoc osobom niepełnosprawnym w podejmowaniu działalności pozarolniczej;
  10. j) działania na rzecz kultywowania tradycji, rozwoju kultury i oświaty;
  11. k) popularyzacja wiedzy i osiągnięć naukowych w zakresie kształtowania postępu społeczno-ekonomicznego;
  12. l) wspieranie rozwoju obszarów wiejskich;
  13. m) wspieranie rozwoju agrobiznesu;
  14. n) popularyzacja agroturystyki;
  15. o) działania na rzecz ochrony środowiska, pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych i stosowania ekologicznych rozwiązań w rolnictwie;
  16. p) pomoc społecznościom lokalnym w przygotowywaniu projektów realizowanych i finansowanych w ramach Unii Europejskiej;
  17. q) podejmowanie działań na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
  18. r) prowadzenie działalności naukowej, naukowo-technicznej, oświatowej, w tym również polegającej na kształceniu studentów;
  19. s) prowadzenie działalności kulturalnej oraz w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji społecznej i zawodowej inwalidów;
  20. t) wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę;

   

  1. Cele określone w ust.1 Towarzystwo realizuje między innymi poprzez:
  1. a) tworzenie na terenie całego kraju lokalnych Oddziałów Towarzystwa w celu realizacji statutowych zadań;
  2. b) wydawanie materiałów informacyjnych i szkoleniowych, podręczników;
  3. c) tworzenie systemu informacji;
  4. d) organizowanie zebrań, odczytów, szkoleń, konsultacji, konferencji, sympozjów o tematyce związanej z działalnością statutową Towarzystwa;
  5. e) prowadzenie działalności doradczo-szkoleniowej dla członków Towarzystwa oraz dla innych osób w zakresie aspektów ekonomicznych i prawnych prowadzenia działalności gospodarczej
  6. f) zakładanie i prowadzenie szkół podstawowych, gimnazjów, ponadgimnazjalnych i wyższych;
  7. g) współpraca z instytucjami, w tym z administracją rządową i samorządową w zakresie wspierania inicjatyw społecznych;
  8. h) współpraca z organizacjami rządowymi i pozarządowymi oraz zagranicznymi, zwłaszcza z Unii Europejskiej w zakresie pozyskiwania środków dla realizacji programów rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich;
  9. i) współpraca z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi instytucjami finansowymi i kredytowymi oraz udzielanie pomocy w nawiązywaniu kontaktów między inwestorami
  10. j) występowanie z postulatami do Władz Państwowych i samorządowych w sprawach dotyczących dostosowywania przepisów prawa do potrzeb i oczekiwań społecznych;
  11. k) opracowywanie własnych ekspertyz i analiz dotyczących młodzieży, rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich a także warunków działalności gospodarczej na obszarach wiejskich;
  12. l) wolontariat

  Rozdział III.

  Członkowie, ich prawa i obowiązki

  • 3
   Członkowie Towarzystwa dzielą się na członków zwyczajnych i członków wspierających.

   

  • 4
  1. Członkiem zwyczajnym może być obywatel Polski lub cudzoziemiec, który złoży Deklarację Członkowską i jest rekomendowany na piśmie przez dwóch członków zwyczajnych. Decyzję o przyjęciu członka do Towarzystwa podejmuje Zarząd Towarzystwa w formie uchwały.
  2. Członek zwyczajny ma prawo:
  1. a) wybierać i być wybieranym do władz Towarzystwa,
  2. b) uczestniczyć we wszystkich pracach i imprezach organizowanych przez Towarzystwo,
  3. c) korzystać z porad i pomocy Towarzystwa,
  4. d) korzystać z innych świadczeń i urządzeń Towarzystwa,
  5. e) zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Towarzystwa,
  6. f) posiadać legitymację i nosić odznakę Towarzystwa.

   

  1. Członek zwyczajny Towarzystwa ma obowiązek:
  1. a) aktywnego uczestnictwa w działalności Towarzystwa,
  2. b) przestrzegania postanowień statutu i uchwał władz Towarzystwa,
  3. c) regularnego opłacania składek członkowskich.

   

  • 5
  1. Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub osoba prawna, polska lub zagraniczna, która zadeklaruje wsparcie materialne lub organizacyjne działalności Towarzystwa. Sposób wsparcia uzgadniany jest z Zarządem Towarzystwa. Członków wspierających przyjmuje Zarząd Towarzystwa w formie uchwały. Członek wspierający posiada prawa określone w art. 4. ust.2. pkt b) – f).
  2. Do obowiązków członka wspierającego należy:
  1. a) propagowanie celów Towarzystwa w reprezentowanym przez niego środowisku,
  2. b) dbanie o dobre imię Towarzystwa,
  3. c) udzielanie pomocy Towarzystwu zgodnie ze złożoną deklaracją.

   

  • 6

  Członkostwo zwyczajne ustaje z chwilą:

  1. a) wystąpienia członka z Towarzystwa, zgłoszonego Zarządowi Towarzystwa na piśmie,
  2. b) wykluczenia z Towarzystwa w przypadku członków zwyczajnych,
  3. c) pozbawienia członka praw publicznych,
  4. d) likwidacji Towarzystwa,
  5. e) zgonu członka.

   

  • 7
   Członek wspierający przestaje być członkiem Towarzystwa na mocy uchwały Zarządu Towarzystwa w przypadku: wstrzymania zadeklarowanej pomocy dla Towarzystwa lub w przypadku utraty osobowości prawnej.

   

  • 8
  1. Wykluczenie z Towarzystwa może nastąpić na skutek podjęcia przez członka działań sprzecznych z postanowieniami niniejszego statutu, działania na szkodę Towarzystwa lub zalegania w płaceniu składek przez okres, co najmniej jednego roku.
  2. Wykluczenie członka z Towarzystwa następuje w wyniku uchwały podjętej przez Zarząd Towarzystwa. Od uchwały Zarządu Towarzystwa przysługuje odwołanie do Konwentu w ciągu jednego miesiąca od podjęcia uchwały. Do czasu podjęcia decyzji przez Konwent odwołujący się nie może korzystać z praw członka.

  Rozdział IV.

  Władze Naczelne Towarzystwa

  • 9
  1. Władzami naczelnymi Towarzystwa są:
  1. a) Zjazd Towarzystwa spełniający rolę Walnego Zebrania Członków lub Delegatów,
  2. b) Konwent,
  3. c) Zarząd Towarzystwa,
  4. d) Krajowa Komisja Rewizyjna.
  1. Jeżeli liczba członków Towarzystwa przekroczy 200, w Zjeździe uczestniczą delegaci wybierani spośród członków Towarzystwa.
  2. Zasady wyboru delegatów na Zjazd określa Konwent.
  3. Organami Towarzystwa w sprawach związanych z programem i formami realizacji celów statutowych są komisje problemowe powoływane przez Konwent.
  4. Kadencja wszystkich władz trwa 2 lata z wyjątkiem władz lokalnych klubów.
  5. Wybór władz Towarzystwa odbywa się w głosowaniu tajnym.
  6. Uchwały władz Towarzystwa podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów (rozumiana jako przewaga głosów „za” nad głosami „przeciw”), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, jeśli statut nie stanowi inaczej.
  7. W przypadku ustąpienia w trakcie kadencji członków władz, władzom tym przysługuje prawo kooptacji, jednakże liczba członków dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. Kadencja dokooptowanego członka upływa wraz z terminem upływu kadencji organu, do którego został dokooptowany.
  8. Członkiem władz towarzystwa może być jedynie osoba niekarana za przestępstwa popełnione z winy umyślnej.

   

  Zjazd Towarzystwa

  • 10
  1. Najwyższą władzą Towarzystwa jest Zjazd Towarzystwa.
  2. Zjazd Towarzystwa może być zwyczajny lub nadzwyczajny.
  3. O terminie, miejscu i porządku obrad Zjazdu Towarzystwa, Zarząd Towarzystwa zawiadamia uczestników pisemnie co najmniej na 30 dni przed Zjazdem, a materiały i sprawozdania przesyła lub umieszcza na swoich stronach internetowych lub wykłada do wglądu w siedzibie na 14 dni przed Zjazdem.

   

  • 11

  Uchwały Zjazdu Towarzystwa są prawomocne przy obecności:

  1. a) w pierwszym terminie – co najmniej połowy obecnych uprawnionych do głosowania,
  2. b) w drugim terminie – wyznaczonym w tym samym dniu, 30 minut po pierwszym terminie – bez względu na liczbę osób obecnych uprawnionych do głosowania.

   

  • 12
  1. W Zjeździe Towarzystwa biorą udział z głosem stanowiącym:
  1. a) Członkowie Towarzystwa lub Delegaci,
  2. b) Członkowie Władz Towarzystwa.
  1. W Zjeździe Towarzystwa biorą udział z głosem doradczym:
  1. a) Przedstawiciele Członków Wspierających,
  2. b) Zaproszeni goście.
  1. Delegaci na Zjazd Towarzystwa wybierani są w Oddziałach Regionalnych według zasad ustalonych każdorazowo przez Konwent.

   

  • 13

  Do kompetencji Zjazdu Towarzystwa należy:

  1. a) Uchwalenie programu Towarzystwa,
  2. b) Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności władz naczelnych Towarzystwa,
  3. c) Udzielanie absolutorium ustępującemu Konwentowi oraz Krajowej Komisji Rewizyjnej,
  4. d) Ustalanie liczby członków Konwentu i Krajowej Komisji Rewizyjnej,
  5. e) Dokonywanie zmian w Statucie Towarzystwa,
  6. f) Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa i przeznaczeniu majątku Towarzystwa,
  7. g) Rozpatrywanie innych spraw wniesionych pod obrady Zjazdu.
  8. h) Wybór członków Konwentu i Krajowej Komisji Rewizyjnej.

   

  • 14

  1)      Nadzwyczajny Zjazd Towarzystwa jest zwoływany z inicjatywy Konwentu, Krajowej Komisji Rewizyjnej lub na wniosek 1/2 liczby Zarządów Oddziałów Regionalnych lub 1/10 liczby członków Towarzystwa.

  2)      Nadzwyczajny Zjazd Towarzystwa zwołuje Konwent w terminie sześciu tygodni od daty zgłoszenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których został zwołany.


  Konwent

  • 15
  1. Konwent jest najwyższą władzą Towarzystwa w okresie pomiędzy Zjazdami.
  2. Konwent liczy od 50 do 100 członków.
  3. W skład Konwentu wchodzą:
  1. a) Z mocy Statutu Przewodniczący wszystkich Oddziałów Regionalnych Towarzystwa,
  2. b) Z mocy Statutu Przewodniczący Związku Młodzieży Wiejskiej.
  3. c) Członkowie Towarzystwa wybrani spośród uczestników Zjazdu.

   

  • 16

  Konwent wybiera ze swojego grona Przewodniczącego, który kieruje pracami Konwentu oraz Zarządu Towarzystwa. 

   

  • 17

  Do kompetencji Konwentu należą:

  1. a) Uchwalanie rocznych planów działania Towarzystwa;
  2. b) Przyjmowanie rocznych sprawozdań z działalności programowej Zarządu Towarzystwa,
  3. c) Zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych Towarzystwa i udzielanie absolutorium członkom Zarządu Towarzystwa
  4. d) Wybór członków Zarządu Towarzystwa.
  5. e) Powoływanie komisji problemowych, określanie ich kompetencji i uchwalanie regulaminów ich pracy,
  6. f) Dokonywanie wykładni Statutu,
  7. g) Powoływanie, zawieszanie i rozwiązywanie Oddziałów Regionalnych Towarzystwa,
  8. h) Rozpatrywanie odwołań w sprawie skreślenia z listy członków oraz wszelkich innych sporów,
  9. i) Uchwalanie wysokości składek członkowskich i zasad ich egzekwowania,
  10. j) Określanie zasad wyborów Delegatów na Zjazd Towarzystwa,
  11. k) Powoływanie Lokalnych Klubów Towarzystwa,
  12. l) Określenie relacji między lokalnymi klubami, a oddziałami regionalnymi, których teren działania pokrywa się
  13. m) Kadencja władz lokalnego klubu trwa 1 rok; zasady wyboru władz w lokalnych klubach określa Konwent.

   

  • 18
  1. Posiedzenie Konwentu zwołuje Przewodniczący i odbywają się one w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.
  2. W przypadku nie zwołania posiedzenia Konwentu przez Przewodniczącego w terminie określonym w ust.1, posiedzenie zwołuje Krajowa Komisja Rewizyjna niezwłocznie i może wyznaczyć spośród członków Konwentu, prowadzącego.
  3. Posiedzenia Konwentu są prawomocne, jeżeli bierze w nich udział, co najmniej połowa członków.
  4. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego lub innej osoby wyznaczonej przez Przewodniczącego do prowadzenia posiedzenia.

  Zarząd Towarzystwa

  • 19
  1. Konwent powołuje organ wykonawczy Towarzystwa, jakim jest Zarząd Towarzystwa.
  2. Zarząd Towarzystwa składa się z Przewodniczącego, dwóch Wiceprzewodniczących, Sekretarza – Dyrektora Generalnego oraz trzech członków.
  3. Pierwszy Zarząd Towarzystwa składa się z trzech osób: Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza – Dyrektora Towarzystwa i jest powoływany przez Komitet Założycielski na okres do pierwszego Zjazdu Towarzystwa.
  4. Ta sama osoba nie może być jednocześnie członkiem Zarządu Towarzystwa i członkiem Krajowej Komisji Rewizyjnej.

   

  • 20
  1. Posiedzenia Zarządu Towarzystwa zwołuje Przewodniczący w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
  2. Posiedzenie Zarządu Towarzystwa jest prawomocne, uczestniczy w nim, co najmniej połowa Członków Zarządu Towarzystwa.
  3. Posiedzeniami Zarządu Towarzystwa kieruje Przewodniczący lub osoba wyznaczona przez niego.
  4. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego lub innej osoby wyznaczonej do prowadzenia posiedzenia

   

  • 21

  Do kompetencji Zarządu Towarzystwa należy:

  1. a) Kierowanie działalnością Towarzystwa zgodnie z postanowieniami Statutu, uchwałami Zjazdu Towarzystwa i Konwentu,
  2. b) Reprezentowanie i składanie w imieniu Towarzystwa wszelkich oświadczeń woli przed władzami państwowymi, samorządowymi, przed Sądami, organami wymiaru sprawiedliwości, notariuszami, urzędami i innymi instytucjami krajowymi i zagranicznymi,
  3. c) Bieżąca ocena pracy Oddziałów Regionalnych i przedkładanie wniosków Konwentowi,
  4. d) Zawieranie umów o współpracę z innymi organami i instytucjami,
  5. e) Zarządzanie majątkiem i funduszami Towarzystwa,
  6. f) Podejmowanie uchwał o nabyciu, zbyciu i obciążaniu majątku Towarzystwa,
  7. g) Składanie wniosków o udzielenie absolutorium Zarządom Oddziałów Regionalnych.

   

  • 22
  1. Dla ważności pism i dokumentów Towarzystwa wymagane są podpisy Przewodniczącego Zarządu Towarzystwa lub łącznie dwóch członków Zarządu Towarzystwa.
  2. Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu Towarzystwa, przy czym jednym z nich pod rygorem nieważności musi być Sekretarz – Dyrektor Generalny.
  3. Zbywanie i nabywanie praw majątkowych oraz zaciąganie zobowiązań powyżej 200.000,00 zł (dwieście tysięcy zł), wymaga każdorazowo uchwały Zarządu Towarzystwa.

  Krajowa Komisja Rewizyjna

   

  • 23
  1. Krajowa Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym w zakresie całokształtu działalności Towarzystwa, a w szczególności gospodarki finansowej,
  2. Krajowa Komisja Rewizyjna składa się z od 3 do 15 osób wybieranych przez Zjazd Towarzystwa,
  3. Krajowa Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie Przewodniczącego i Sekretarza,
  4. Członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej:
  1. a) nie mogą być równocześnie członkami Zarządu ani pozostawać z takimi osobami w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia;
  2. b) nie otrzymują diet i zwrotu kosztów;
  1. Krajowa Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu i niniejszego statutu.   
  • 24

  Do zakresu działania Krajowej Komisji Rewizyjnej należy:

  1. a) Kontrolowanie całokształtu działalności Towarzystwa,
  2. b) Kierowanie wniosków i zaleceń pokontrolnych do Konwentu i Zarządu Towarzystwa,
  3. c) Składanie Zjazdowi sprawozdania wraz z wnioskami dotyczącymi udzielenia absolutorium Konwentowi,
  4. d) Opiniowanie sprawozdań finansowych Zarządu Towarzystwa oraz Zarządów Oddziałów Regionalnych,

  Rozdział V.

  Oddziały Regionalne Towarzystwa

   

  • 25
  1. Oddziały Regionalne powołuje Konwent na wniosek Zarządu Towarzystwa w regionie, w którym zamieszkuje lub pracuje co najmniej 50 członków,
  2. Teren działania i siedzibę Oddziału określa Konwent,
  3. Za zgodą Zarządu Towarzystwa wyrażoną w formie uchwały, Oddział Regionalny Towarzystwa może korzystać z osobowości prawnej Towarzystwa.

   

  • 26
  1. Władzami Oddziału Regionalnego są:
  1. a) Walne Zebranie Oddziału,
  2. b) Zarząd Oddziału.
  1. Kadencja Władz trwa dwa lata.

   

  • 27
  1. Najwyższą władzą Oddziału Regionalnego jest Walne Zgromadzenie Członków Oddziału, które zwołuje Zarząd Oddziału lub Zarząd Towarzystwa.
  2. Walne Zebranie Członków Oddziału może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
  • 28

  Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Oddziału należy:

  1. a) Uchwalanie kierunków działalności programowej i finansowej Oddziału Regionalnego zgodnie z postanowieniami Statutu i uchwałami Zjazdu Towarzystwa,
  2. b) Określanie struktur organizacyjnych Oddziału Regionalnego,
  3. c) Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału,
  4. d) Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału na wniosek Krajowej Komisji Rewizyjnej,
  5. e) Ustalanie liczby członków Zarządu Oddziału,
  6. f) Wybór członków Zarządu Oddziału,
  7. g) Wybór delegatów na Zjazd Towarzystwa,
  8. h) Podejmowanie innych uchwał, które wymagają decyzji Walnego Zebrania Członków Oddziału.

   

  • 29

  Do Walnego Zebrania Członków Oddziału stosuje się odpowiednio §10 ust.3, §11 i §12 ust. 1 i 2.

   

  • 30
  1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału może być zwołane z inicjatywy Zarządu Oddziału, 1/3 liczby członków Oddziału lub Zarządu Towarzystwa,
  2. Nadzwyczajne Zebranie Członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału lub Zarząd Towarzystwa w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku. Organ zwołujący określa miejsce, termin i porządek obrad. Nadzwyczajne walne Zebranie Członków Oddziału obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

   

  • 31

  Zarząd Oddziału wybierany przez Walne Zebranie Członków Oddziału liczy od 5 do 11 członków i konstytuuje się na swym pierwszym posiedzeniu wybierając ze swego grona, co najmniej Przewodniczącego, Sekretarza i Skarbnika.

  • 32

  Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:

  1. a) Kierowanie działalnością Oddziału zgodnie z postanowieniami Statutu i uchwałami władz Towarzystwa,
  2. b) Reprezentowanie Oddziału na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
  3. c) Składanie rocznych sprawozdań z działalności programowej i finansowej Zarządowi Towarzystwa do końca pierwszego kwartału roku następnego,
  4. d) Podejmowanie uchwał w sprawach niezastrzeżonych w zakresie działania innych władz.

   

  • 33
  1. Uchwały Zarządu Oddziału podejmowane są zwykłą większością głosów (rozumianą jako przewaga głosów „za” nad głosami „przeciw”), przy obecności, co najmniej połowy członków Zarządu,
  2. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się zgodnie z potrzebami, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał,
  3. Posiedzenia Zarządu Oddziału zwołuje Przewodniczący lub z jego upoważnienia Sekretarz.

  Rozdział VI.

  Majątek i fundusze Towarzystwa

   

  • 34
  1. Do realizowania zadań statutowych Towarzystwo posiada majątek trwały, obrotowy, w tym udziały i akcje oraz fundusze, które pochodzą z:
  1. a) składek członków zwyczajnych oraz świadczeń członków wspierających,
  2. b) wpływów z działalności statutowej,
  3. c) dochodów z majątku Towarzystwa,
  4. d) dotacji państwowych i samorządowych, fundacji i innych jednostek organizacyjnych,
  5. e) darowizn, spadków i zapisów,
  6. f) pomocy międzynarodowych (jawnych),
  7. g) nabywanie oraz zbywanie akcji i obligacji.
  1. Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych
  2. Działalność statutowa może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub odpłatna pożytku publicznego.
  3. Dochody z działalności odpłatnej pożytku publicznego i z działalności gospodarczej służą wyłącznie realizacji celów statutowych.
  4. Zabronione jest udzielanie pożyczek lub zabezpieczenie zobowiązań majątkiem Towarzystwa w stosunku do jego członków, członków organów, pracowników i osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.
  5. Zabronione jest przekazywanie lub wykorzystywanie majątku Towarzystwa na rzecz członków, pracowników, członków organów oraz osób im bliskich na innych zasadach niż w stosunku do osób niezwiązanych z organizacja.
  6. Zabronione jest dokonywanie na innych zasadach, niż w oparciu o porównywanie ofert, zakupów towarów i usług u przedsiębiorców, w których uczestniczą członkowie Towarzystwa, pracownicy, a także członkowie rodziny wyżej wymienionych osób.

  Rozdział VII.

  Zasady dokonywania zmian Statutu i rozwiązywania Towarzystwa

   

  • 35

  Uchwałę w sprawie zmiany statutu podejmuje Zjazd Towarzystwa Większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania.

  • 36
  1. Rozwiązanie Towarzystwa następuje na podstawie uchwały Zjazdu Towarzystwa podjętej większością 2/3 głosów w obecności, co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania.
  2. Zarząd Towarzystwa powołuje Komisję Likwidacyjną, która zgodnie z ustalonymi wytycznymi przeprowadzi likwidację.
  3. Zarząd Towarzystwa jednocześnie z uchwałami określonymi w ust. 1 i 2 podejmuje decyzję o przekazaniu pozostałego majątku na cele społeczne lub na cel określony w statucie.

   

   

  Warszawa, dn. 12.12.2009r