•  

  O nas

 • I. Po co?

  Misją Towarzystwa jest wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego i budowa nowoczesnych instytucji państwa. Integrowanie i inspirowanie ludzi aktywnych na rzecz rozwoju nowoczesnych społeczności lokalnych oraz wykorzystanie integracji Polski z Unią Europejską.

  Łączą nas wspólne wartości pracy u podstaw, szacunku do rodziny, szacunku do drugiego człowieka oraz do dziedzictwa narodowego. Łączy nas poczucie sprawiedliwości społecznej i odpowiedzialności za Państwo. Żyjemy i pracujemy w różnych miejscach: na wsi i w mieście. Jesteśmy obecni w polityce i biznesie, w samorządach i w administracji rządowej, na uczelniach i w szkołach. Niektórzy z nas opuścili Polskę w poszukiwaniu szans na lepszą przyszłość. Jedni są; bardziej aktywni, inni mniej. Jedni odnoszą; sukcesy, inni wcią;ż ich poszukują;.

  Realnie oceniając polską rzeczywistość, dostrzegamy wiele pozytywnych przykładów, które świadczą o korzystnych zmianach zachodzą;cych w sferze gospodarczej, społecznej i politycznej. Zbyt dużo jest jednak przykładów negatywnych, których skutkiem jest m.in. narastanie dysproporcji pomiędzy sytuacją różnych ludzi, grup społecznych, regionów i środowisk.

  Gospodarka europejska jak i światowa zdominowana jest interesami ponad 60 tysięcy wielkich międzynarodowych korporacji gospodarczych. Wytwarzają one ponad 1/3 światowej produkcji przemysłowej, są; właścicielami, bądź kontrolują 90% technologii i patentów świata oraz 70% światowego handlu. W tej tak licznej grupie wielkich korporacji międzynarodowych nie ma żadnej z polskich firm. W warunkach takich dysproporcji siły ekonomicznej konkurujących przedsiębiorstw równość warunków konkurencji jest jedynie pogłębieniem nierówności i źródłem dalszych podziałów. Dlatego jedynie równość szans może prowadzić do zmniejszenia dysproporcji.

  Gospodarka nie może rozwijać się w oderwaniu od potrzeb całego społeczeństwa. Dobrobytu społecznego nie osiągnie się demontując wartości obywatelskiego państwa. Nie można budować go na osiąganiu w krótkim okresie czasu zysku nielicznych a pogłębianiu nędzy milionów. Równość szans i sprawiedliwość społeczna, troska o najsłabszych nie mogą być traktowane w naszym kraju jako rodzaj obciążenia, lecz jako podstawy ładu społeczno-politycznego państwa. Wyrażane w polskich przedsiębiorstwach i przez polskich rolników w rozmaitych formach niezadowolenie jest przede wszystkim protestem przeciwko ekonomicznej degradacji, pogłębianiu podziałów w dostępie do dóbr współczesnej cywilizacji. Tak być nie musi. Dlatego będziemy działać na rzecz przedsiębiorczości, usuwania barier rozwojowych, piętnować korupcję, nadmierną biurokrację, inspirować i współtworzyć nowe programy gospodarcze i społeczne.

  II. Jak?

  Realizując naszą misję chcemy:

  • integrować ludzi młodych, przedsiębiorców, w tym rolników, samorządowców, nauczycieli i pracowników nauki. Wszyscy stanowią potencjał, który połączony z możliwościami, jakie stwarza zjednoczona Europa może skutecznie zapobiec narastaniu negatywnych zjawisk w Polsce. Członkostwo w Unii Europejskiej stwarza bowiem wielorakie szanse społeczeństwu i gospodarce polskiej,
  • pomagać naszym środowiskom odnaleźć się w Zjednoczonej Europie i skutecznie wykorzystywać środki pochodzą;ce z Unii Europejskiej i przeznaczone na wsparcie realizacji różnych programów; wspomagać rozwój przedsiębiorczości,
  • działać na rzecz pobudzania poczucia własnej wartości poprzez: zwiększanie realnych możliwości dostępu do dóbr cywilizacyjnych, zapewnienie młodzieży solidnej, na miarę XXI wieku edukacji, usuwanie widocznych różnic regionalno-środowiskowych,
  • inspirować nasze środowiska do aktywności społecznej, uczestnictwa w życiu publicznym, dbałości o równowagę ekologiczną.

  III. Z kim?

  Towarzystwo jest otwarte na wszystkie środowiska, które chcą aktywnie włączyć się do realizacji programu. W szczególności program adresowany jest do:

  1. Przedsiębiorców prowadzących albo zamierzają;cych założyć małe lub średnie przedsiębiorstwa w zakresie: wolności gospodarczej, źródeł finansowania, skuteczności prawa;
  2. Samorządowców w zakresie: rozwoju infrastruktury, estetyzacji środowiska, ekologii, oświaty, kultury;
  3. Młodzieży w zakresie: rozwoju potrzeb edukacyjnych, wyboru dobrej szkoły i uczelni, edukacji za granicą, praktyk krajowych i zagranicznych, przeciwdziałania bezrobociu, podejmowania pierwszej pracy;
  4. Rolników prowadzących gospodarstwa towarowe w zakresie: absorpcji pomocy unijnej, praktyk w UE, informacji rynkowej, wymogach rynku europejskiego, norm jakościowych Rolników podejmujących lub prowadzących gospodarstwa agroturystyczne w zakresie: popularyzacji tej formy działalności gospodarczej;
  5. Nauczycieli, naukowców, doradców, ekspertów w zakresie tworzenia programów, edukacji, aplikowania o środki europejskie, upowszechniania wiedzy i umiejętności.

  IV. W jaki sposób?

  Towarzystwo działa na bazie społecznego zaangażowania, kierując się zasadą: „pomóż sobie sam i innym”. Swoje cele realizuje poprzez:

   • upowszechnianie wiedzy o Unii Europejskiej, w tym o warunkach i możliwościach prowadzenia działalności gospodarczej przez polskich przedsiębiorców na jednolitym rynku,
   • opiniowanie projektów dokumentów państwowych, samorządowych i gospodarczych posiadających istotne znaczenie dla naszych środowisk,
   • organizowanie spotkań klubowych w sprawach aktualnych problemów gospodarczych, społecznych i politycznych, obchodów ważnych jubileuszy, zjazdów, konferencji i seminariów,
   • lobbowanie w partiach politycznych, organizacjach społecznych, kręgach rządowych, samorządowych, parlamencie,
   • informowanie i edukowanie w zakresie korzystania z funduszy europejskich,
    • strony www Nowy Świat jako portal europejski,
    • prowadzenie listy referencyjnej firm akredytowanych przy funduszach i ekspertów, którzy opracowują aplikacje,
    • szkolenia, wydawnictwa, materiały informacyjne,
    • edukacja nieformalna.

   

  Szczegółowe cele Towarzystwo realizuje poprzez programy środowiskowe.